//
you're reading...
QAD ERP Enterprise Application

[QAD] How to load database on DataServer for Oralce ?

Để load DB cho hệ thống DataServer for Oracle thì cách làm bước đầu có khác với DataServer for Progress.
(Đối với Oracle ta phải làm 3 bước, đối với Progress ta chỉ cần làm 2 bước)

Nguyên tắc:
1. ta phải “làm trắng” (empty) DB trước
2. sau đó thì định dạng code set parameter để tránh lỗi
3. bước cuối cùng ta mới load DB dump vào đc.

Có 2 cách load DB: LOAD DB CHRLOAD DB GUI

Sau đây mình sẽ trình bày trình tự các bước load DB bằng proenv (CHR)

1. Làm “trắng” DB ORACLE

Start \ Run \ cmd
Cd c:\qad\Progress\OpneEdge\bin
c:\qad\Progress\OpneEdge\bin>set oracle_sid=qad
c:\qad\Progress\OpneEdge\bin>sqlplus qad/qad
SQL>Set head off
SQL>Set echo off
SQL>Spool c:\delete.sql
SQL>Select 'delete from ' || table_name || ';' from user_tables;
SQL>Spool off
Open and Modify c:\delete.sql to remove the additional line.
in sqlplus
SQL>@c:\delete.sql

2. Trong quá trình load có lỗi xảy ra, lỗi này là file .e, nằm cùng với thư mục gốc của thu mục dump
iambaprang_QAD ENT App Load db oracle

Nên backup file startup.pf trước khi thay đổi nó:
iambaprang_QAD ENT App Load db oracle

Nếu LOAD bằng GUI thì tìm file startup.df trong thư mục $DLC\PROGRESS\bin, modify lại.
iambaprang_QAD ENT App Load db oracle

file thay đổi:
iambaprang_QAD ENT App Load db oracle

Nếu LOAD bằng CHR thì tìm gõ câu lệnh sau: (>mpro for multi, >pro for single user)
iambaprang_QAD ENT App Load db oracle

3. Load DB
iambaprang_QAD ENT App Load db oracle

If you have any queries about the issue, pls drop me an email at vinhnlq@gmail.com. Thank you!
Regards,
Vinh Nguyen

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.