//
you're reading...
QAD Ent Application

[QAD] QAD MFG/PRO ERP solution overview

QAD MFG/PRO ERP solution overview
Giới thiệu tổng quát về giải pháp QAD MFG/PRO ERP.

 • High cost of building a small investment to get the effect, as well as two short building period
 • According to the growth of the company to respond flexibly to changes in the business environment
 • Multi-Language and 26 international currencies, including the euro support
 • Technical elements, including: open systems, Client / Server environment, Multi-database, WEB Support
 • Management Support Module: manufacturing, distribution, accounting, service / support management
 • User interface: .NET UI, Desktop (Web) UI, Windows GUI (Graphical user interface), Character Ul
 • Support Database: Progress, Oracle, DB2
 • Customer Service and Support: global technical support and training system
 • Provide the right solution by industry: automotive, consumer, electronics, food / beverage, industrial products, medical industry
Think Next – QAD – MFG/PRO – QAD Enterprise Application
 • Chi phí cao của việc xây dựng một đầu tư nhỏ để có được hiệu quả, cũng như hai giai đoạn xây dựng ngắn
 • Theo sự tăng trưởng của công ty để đáp ứng linh hoạt với những thay đổi trong môi trường kinh doanh
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ và 26 loại tiền tệ quốc tế, bao gồm cả hỗ trợ đồng euro
 • Yếu tố kỹ thuật, bao gồm: hệ thống mở, môi trường server / client, multi-database, hỗ trợ WEB
 • Hỗ trợ quản lý Module: sản xuất, phân phối, kế toán, quản lý dịch vụ / hỗ trợ
 • Giao diện người dùng: .NET UI, Desktop (Web) UI, Windows GUI (Graphical user interface), Character Ul.
 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu: Progress, Oracle, DB2.
 • Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ: hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu và hệ thống đào tạo
 • Cung cấp các giải pháp đúng của ngành công nghiệp: ô tô, người tiêu dùng, điện tử, thực phẩm / nước giải khát, sản phẩm công nghiệp, ngành công nghiệp y tế.

Xem thêm thông tin tại đây: http://www.thinknext.vn/diendan/index.php?threads/qad-qad-mfg-pro-erp-solution-overview.247/

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements