//
you're reading...
CEO, Marketing

Tuyển tập các Mẫu hợp đồng Hợp tác

Theo quy định của Pháp luật thì Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng nhiều hình thức như bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Trong trường hợp pháp luật quy định cụ thể hợp đồng phải thực hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc, rắc rối trong quan hệ thì chúng ta nên làm hợp đồng chặt chẽ để mọi việc tốt đẹp hơn…nhân đây Nhà sách Online Nam Việt – Navibooks.vn Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: “TUYỂN TẬP THAM KHẢO CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

Hình sách tuyển tập tham khảo các mẫu hợp đồng

 

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

Phần 1. Mẫu hợp đồng về hợp tác hoạt động, hợp tác kinh doanh bao gồm các hợp đồng về hợp tác kinh doanh, liên doanh, góp vốn kinh doanh, chuyển nhượng vốn, sang nhượng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng về môi giới, chuyển giao, chuyển nhượng…

           Mục 1. MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH, LIÊN DOANH…

– Mẫu hợp đồng HỢP TÁC KINH DOANH

– Mẫu hợp đồng LIÊN DOANH

– Mẫu hợp đồng HỢP TÁC KHAI THÁC ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

– Mẫu hợp đồng GIA CÔNG ĐẶT HÀNG TRONG NƯỚC

– Mẫu hợp đồng GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIẾNG VIỆT)

– Mẫu hợp đồng GIA CÔNG MAY MẶC VỚI NƯỚC NGOÀI (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng HỢP TÁC TRỒNG RỪNG

– Mẫu hợp đồng CUNG CÂP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

– Mẫu hợp đồng TIÊU THỤ NÔNG SẢN

            Mục 2. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ HỢP TÁC HOẠT DỘNG…

– Mẫu hợp đồng TÀI TRỢ

– Mẫu hợp đồng TÀI TRỢ, HỖ TRỢ CHO GIẢI THƯỞNG

– Mẫu hợp đồng GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY – DOANH NGHIỆP

– Mẫu hợp đồng SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

– Mẫu hợp đồng HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

– Mẫu hợp đồng TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

– Mẫu hợp đồng THỎA THUẬN VỀ VIỆC BẢO MẬT THÔNG TIN DỰ ÁN

– Mẫu hợp đồng MƯỢN VĂN PHÒNG

            Mục 3. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, GỐP VỐN KINH DOANH

– Mẫu hợp đồng GÓP VỐN

– Mẫu hợp đồng NGUYÊN TẮC GÓP VỐN CỔ ĐÔNG VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

– Mẫu hợp đồng CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN GÓP VỐN

– Mẫu hợp đồng GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

– Mẫu hợp đồng CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

– Mẫu hợp đồng CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

– Mẫu hợp đồng CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

Mục 4. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ SANG NHƯỢNG, MUA BÁN DOANH NGHIỆP

– Mẫu hợp đồng MUA BÁN DOANH NGHIỆP

– Mẫu hợp đồng SANG NHƯỢNG ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢ

– Mẫu hợp đồng TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG SẠP

            Mục 5. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ ĐẠI LÝ, MÔI GIỚI

– Mẫu hợp đồng ĐẠI LÝ

– Mẫu hợp đồng THÀNH LẬP ĐẠI LÝ

– Mẫu hợp đồng KÝ GỞI HÀNG HÓA CHO ĐẠI LÝ BÁN HÀNG

– Mẫu hợp đồng ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

– Mẫu hợp đồng MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

– Mẫu hợp đồng TRÍCH THƯỞNG CHO NGƯỜI MÔI GIỚI

– Mẫu hợp đồng LÀM NHÀ PHÂN PHỐI

– Mẫu hợp đồng ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI HÀNG HÓA

            Mục 6. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ CHUYỂN GIAO, CHUYỂN NHƯỢNG

– Mẫu hợp đồng CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TIẾNG VIỆT)

– Mẫu hợp đồng CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN

– Mẫu hợp đồng CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

– Mẫu hợp đồng LI-XĂNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

         Phần 2. Các mẫu hợp đồng mua bán bao gồm mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước, hợp đồng ngoại thương…

         Mục 1. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA, TÀI SẢN TRONG NƯỚC

– Mẫu hợp đồng NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG

– Mẫu hợp đồng ĐẶT CỌC

– Mẫu hợp đồng MUA BÁN HÀNG HÓA

– Mẫu hợp đồng MUA BÁN (VIỆT-ANH)

– Mẫu hợp đồng BÁN HÀNG (TIẾNG ANH)

– Mẫu BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

– Mẫu hợp đồng MUA BÁN TÀI SẢN

– Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung HỢP ĐỒNG MUA BÁN (TÀI SẢN)

– Mẫu hợp đồng HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN (TÀI SẢN)

– Mẫu hợp đồng MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

– Mẫu hợp đồng MUA BÁN THUỐC ĐÃ TRÚNG THẦU

– Mẫu hợp đồng CUNG ỨNG HÀNG HÓA TẠI BỆNH VIỆN

– Mẫu hợp đồng MUA BÁN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH

– Mẫu hợp đồng MUA BÁN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

Mục 2. MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

– Mẫu hợp đồng MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

– Mẫu hợp đồng ỦY THÁC XUẤT KHẨU

– Mẫu hợp đồng ỦY THÁC NHẬP KHẨU

– Mẫu hợp đồng ỦY THÁC NHẬP KHẨU Ô TÔ (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng NHẬP KHẨU MÁY MÓC (TIẾNG VIỆT)

– Mẫu hợp đồng THỎA THUẬN MUA BÁN HẠT ĐIỀU THÔ NHẬP KHẨU (TIẾNG VIỆT)

– Mẫu hợp đồng THỎA THUẬN MUA BÁN HẠT ĐIỀU THÔ NHẬP KHẨU (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng XUẤT KHẨU GẠO (TIẾNG VIỆT)

– Mẫu hợp đồng XUẤT KHẨU THỦY SẢN (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng XUẤT KHẨU THỦY SẢN (TIẾNG VIỆT)

– Mẫu hợp đồng XUẤT KHẨU CÁ TRA (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng XUẤT KHẨU CÁ TRA (TIẾNG VIỆT)

– Mẫu hợp đồng NHẬP KHẨU PHÂN BÓN (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng NHẬP KHẨU PHÂN BÓN (TIẾNG VIỆT)

         Phần 3. Mẫu hợp đồng dịch vụ bao gồm mẫu hợp đồng về cung cấp dịch vụ, thuê hoặc cho thuê, hợp đồng tín dụng…

Mục 1. MẪU HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

– Mẫu hợp đồng DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DÀI HẠN

– Mẫu hợp đồng DỊCH VỤ TƯ VẤN

– Mẫu hợp đồng DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

– Mẫu hợp đồng CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ, DỊCH VỤ AN NINH, TRẬT TỰ

– Mẫu hợp đồng CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

– Mẫu hợp đồng CUNG ỨNG DỊCH VỤ XUẤT ĂN VÀ CĂN TIN

– Mẫu hợp đồng DỊCH VỤ TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

– Mẫu hợp đồng DỊCH VỤ QUẢNG CÁO, THƯƠNG MẠI

– Mẫu hợp đồng THIẾT KẾ WEBSITE

– Mẫu hợp đồng CUNG CẤP PHẦN MỀM

– Mẫu hợp đồng BẢO TRÌ THIẾT BỊ TIN HỌC

– Mẫu hợp đồng GỬI HÀNG VÀO KHO BÃI

– Mẫu hợp đồng LẮP RÁP THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT

– Mẫu hợp đồng HỘI NGHỊ (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng HỘI NGHỊ (TIẾNG VIỆT)

– Mẫu hợp đồng MAY ĐO ĐỒNG PHỤC

– Mẫu hợp đồng CUNG CẤP DỊCH VỤ TRẢ LƯƠNG TỰ ĐỘNG

– Mẫu hợp đồng VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

– Mẫu hợp đồng VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

   Mục 2. MẪU HỢP ĐỒNG VỀ THUÊ, CHO THUÊ

– Mẫu hợp đồng THUÊ KHOÁN

– Mẫu hợp đồng THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

– Mẫu hợp đồng THUÊ TÀI SẢN

– Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

– Mẫu hợp đồng HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

– Mẫu hợp đồng THUÊ VẬN CHUYỂN

– Mẫu hợp đồng THUÊ VĂN PHÒNG

– Mẫu hợp đồng THUÊ HỘI TRƯỜNG

– Mẫu hợp đồng CHO THUÊ KIOT

– Mẫu hợp đồng CHO THUÊ MẶT BẰNG QUẢNG CÁO

– Mẫu hợp đồng THUÊ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ SỰ KIỆN

– Mẫu hợp đồng CHO THUÊ XE ĐI DU LỊCH

– Mẫu hợp đồng CHO THUÊ XE TỰ LÁI

Mục 3. MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

– Mẫu hợp đồng CHO VAY TIỀN

– Mẫu biên bản THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHO VAY

– Mẫu hợp đồng ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

– Mẫu hợp đồng ỦY QUYỀN CHO VAY LẠI

– Mẫu hợp đồng BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI

– Mẫu hợp đồng THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

– Mẫu hợp đồng THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

         Phần 4. Mẫu hợp đồng lao động bao gồm hợp đồng thử việc, học nghề, đào tạo nghề, lao động thời vụ…

– Mẫu hợp đồng LAO ĐỘNG

– Mẫu hợp đồng LAO ĐỘNG (TIẾNG ANH)

– Mẫu phụ lục HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Mẫu gia hạn HỢP ĐỒNG (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng LAO ĐỘNG SONG NGỮ

– Mẫu hợp đồng TUYỂN LAO ĐỘNG

– Mẫu hợp đồng ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP)

– Mẫu hợp đồng ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

– Mẫu hợp đồng THUÊ NHÂN VIÊN (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng THUÊ NHÂN VIÊN (TIẾNG VIỆT)

– Mẫu hợp đồng THUÊ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

– Mẫu hợp đồng THUÊ CHUYÊN GIA CHO CÔNG TY

– Mẫu hợp đồng CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH

– Mẫu hợp đồng CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

– Mẫu hợp đồng KHOÁN VIỆC

– Mẫu hợp đồng LAO ĐỘNG THỜI VỤ

– Mẫu hợp đồng LAO ĐỘNG BÁN THỜI GIAN

– Mẫu hợp đồng THỬ VIỆC

– Mẫu hợp đồng THỬ VIỆC (TIẾNG ANH)

– Mẫu hợp đồng HỌC NGHỀ

– Mẫu hợp đồng ĐÀO TẠO NGHỀ

– Mẫu hợp đồng ỦY QUYỀN CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TY

          Phần 5. Các mẫu hợp đồng về Xây dựng, đất đai, bất động sản bao gồm hợp đồng về chuyển nhượng toàn bộ dự án, thuê trụ sở, văn phòng, tài sản bán đấu giá, phá dỡ công trình, thi công nội ngoại thất….

           Mục 1. MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI, BẤT ĐỘNG SẢN

– Mẫu hợp đồngCHO THUÊ ĐẤT

– Mẫu hợp đồng THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

– Mẫu hợp đồng THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

– Mẫu hợp đồng THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG

– Mẫu hợp đồng HỨA MUA, HỨA BÁN

– Mẫu hợp đồng CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

– Mẫu hợp đồng ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

– Mẫu hợp đồng DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

– Mẫu hợp đồng DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN

– Mẫu hợp đồng QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

– Mẫu hợp đồng SANG NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG MẶT BẰNG

– Mẫu hợp đồng ỦY QUYỀN BÁN, CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA NHÀ Ở QUA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SÀN KHÔNG TRỰC THUỘC CHỦ ĐẦU TƯ

– Mẫu hợp đồng HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

– Mẫu hợp đồng MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

– Mẫu hợp đồng MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

– Mẫu hợp đồng THUÊ NHÀ LÀM TRỤ SỞ CÔNG TY

– Mẫu hợp đồng THUÊ NHÀ LÀM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

– Mẫu hợp đồng THUÊ, CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

– Mẫu hợp đồng THUÊ NHÀ

– Mẫu hợp đồng SANG NHƯỢNG MẶT BẰNG

– Mẫu hợp đồng SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

  Mục 2. MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

– Mẫu hợp đồng KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, ĐỊA CHẤT VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

– Mẫu hợp đồng THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

– Mẫu hợp đồng PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

– Mẫu hợp đồng THI CÔNG NỘI THẤT

– Mẫu hợp đồng GIAO KHOÁN

\         – Mẫu hợp đồng KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH

– Mẫu hợp đồng GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

– Mẫu hợp đồng GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

– Mẫu hợp đồng GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH

 

Quý bạn đọc quan tâm xin liên hệ: Nhà sách Online Nam Việt

– See more at: http://muasachonline.vn/p/sach-doanh-nghiep-hcsn/tuyen-tap-tham-khao-cac-mau-hop-dong-trong-kinh-doanh#.dpuf

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.