//
archives

Linux – Unix

This category contains 3 posts

[Mikrotik] Hướng dẫn Cấu hình quản lý Băng thông trên Mikrotik Router

[Mikrotik] Hướng dẫn Cấu hình quản lý Băng thông trên Mikrotik Router

[Linux] Cài đặt Linux Ubuntu như thế nào ?

Cài đặt Linux Ubuntu như thế nào ? Chúc các bạn thành công! 😀 If you have any queries about the issue, pls drop me an email at vinhnlq@gmail.com. Thank you! Have fun.

[Linux] Cài đặt Linux RedHat như thế nào ?

Cài đặt Linux RedHat như thế nào ? Chúc các bạn thành công ! 😀